วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน : ASEAN Currency


นางสาว หทัยชนก กลิ่นจันทร์
                                                                                                                                                  รหัส 53181020150
ภาษาอังกฤษ(ค..) ปี 3 กลุ่ม 1
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง   สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน  ASEAN Currency
 จัดทำโดย นางสาวหทัยชนก กลิ่นจันทร์  English Group 1 : 53181020150
สาระสำคัญ
            เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สกุลเงินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงินในแต่ละกลุ่มประเทศ การใช้ภาษาจึงเป็นเรื่องสำคัญในการติดต่อสื่อสาร ด้านการค้า ซึ่งมีความจำเป็นที่เราต้องรู้จักและเรียนรู้สกุลเงินของแต่ละประเทศเพื่อการค้าเสรีในอนาคต

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปี
สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต ๑. เข้าใจและตีความหมายเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัดชั้นปี ป๑. ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์
1.            เข้าใจอัตราเงินแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
2.            ตอบคำถามเกี่ยวกับสกุลเงินแต่ละประเทศได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1.            ครูให้นักเรียนดูรูปภาพสกุลเงินแต่ละประเทศ พร้อมทั้งอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง
2.            ครูอธิบายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละประเทศ
3.            ครูให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับสกุลเงินแต่ละประเทศ

ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน                                               


                                                                          
 ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
*1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ  25 บาทไทย
The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam.
                                             1 Brunei Dollar approximately equals 25 Thai Baht       

 

เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา
*127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท
The Cambodian Riel (KHR) is the official currency of Cambodia.
127 Cambodian Riel = 1 Thai Baht           รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย
* 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท
The Indonesian Rupiah (IDR) is the official currency of Indonesia.
1000 Indonesian Rupiah = 3 Thai Baht


กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว
The Lao Kip (LAK) is the official currency of Laos.
* 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ  4 บาทไทย
1000 Lao Kip = 4 Thai Baht
ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบและ 50,000 กีบ


ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย
1  ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท
The Malaysian Ringgit (MYR) is the official currency of Malaysia.
*1 Malaysian Ringgit approximately equals 10 Thai Baht


จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า
* 26 จ๊าดเท่ากับประมาณ 1 บาทไทย
The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar.
26.0460 Myanmar Kyat = 1 Thai bahtเปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์
*1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท
The Philippine Peso (PHP) is the official currency of the Philippines.
1.40 Philippine Peso = 1 Thai Baht


บาท (Baht) เป็นสกุลเงินของประเทศไทย
The Thai Baht (THB) is the  official currency of Thailand.
ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์
* 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท
The Singapore Dollar (SGD) is the official currency of Singapore.
1 Singapore Dollar approximately equals 25 Thai Baht.


ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม
* 652 ด่ง เท่ากับประมาณ  1  บาทไทย
The Vietnamese Dong (VND) is the official currency of Vietnam.
652etnamese Dong = 1 Thai Baht


 Bibliography:
-Information compiled by Ekachai Phaichamnan. Last updated : July 25th, 2012.

ภาพประกอบจาก : www.google.co.th

เรียบเรียงจาก....... หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน  โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ตัวอย่างการสนทนาในการซื้อสินค้า เช่น เสื้อผ้า
--ขอลองเสื้อ –
-May l try on this jacket please?
ขอผมลองใส่แจ๊ดเก็ตตัวนี้หน่อยได้ไหมครับ "
-Yes, sir.
ได้ค่ะ "
-Can you show me where ' s the mirror?
ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับ กระจกอยู่ทางไหน "
-This way sir.
ทางนี้ค่ะ "
-l feel it ' s a bit too tight. Can you give me a larger size, please?
ผมรู้สึกว่ามันจะคับไปหน่อย คุณช่วยหาไซด์ใหญ่เท่านี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ "
-Yes, sir. And what color do you prefer, Black or Dark Blue?
ได้ค่ะ แต่คุณชอบสีไหน สีดำหรือสีกรมท่าค่ะ"
-In Black , please.
สีดำครับ "
   
--การต่อรองสินค้า --

-Will you tell me, how much for this watch?
ช่วยกรุณาบอกผมหน่อยได้ไหมครับ นาฬิกาเรือนนี้ราคาเท่าไหร่ "
-Five thousand dollar.
ห้าพันดอลล่าร์ค่ะ "
-That ' s too expensive. How about a discount?
"แพงมาก มีส่วนลดให้ไหมครับ "
-In case of paying by cash we can make a better price.
ในกรณีที่คุณจ่ายเงินสด ดิฉันสามารถให้ราคาคุณดีกว่านี้ค่ะ "
-Of course, l pay you cash.
แน่นอนครับ ผมจ่ายเงินสด "
-Make it ten percent discount, sir.
ได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ "
-Fifteen.
ขอเป็นสิบห้า % ได้ไหมครับ "
-O.k. sir.
ตกลงค่ะ "

--ถามหาสินค้าที่ต้องการ --

-Please show me some special souvenir for my wife.
ช่วยหาของขวัญพิเศษสำหรับภรรยาผมให้ทีครับ "
-Yes, sir. May you have a look at this one.
ได้ค่ะ คุณลองดูชิ้นนี้ไหมค่ะ "
-Oh! Yes. Is it natural a pearl?
โอ้ ! ใช่เลย ไข่มุกธรรมชาติหรือเปล่าครับ "
-Natural pearl, sir.
ไข่มุขธรรมชาติค่ะ "
-How much for this one.
ราคาเท่าไหร่ครับ "
-I can make it good price for you.
ดิฉันจะให้ราคาพิเศษกับคุณค่ะ


ASEAN Quiz?
11.     What is the currency of Thailand?
a      a.       Dollar
        b.      Bath
        c.       Riel
        d.      Peso           
                                                                                         
2   2.    What is the currency of Cambodia?
  a.  Dollar
  b.  Bath
  c.  Riel
  d.  Peso 

 3. What is the currency of Vietnam?
   a. Dollar
   b. Rupiah
   c. Dong
   d. Kyat

4.   What is the currency of Myanmar?
   a. Dollar
   b. Rupiah
   c. Dong
   d. Kyat

5.  What is the currency of Laos?
  a. Kip
  b. Rupiah
  c. Dong
  d. Kyat           
                                                                                   
6.  What is the currency of Indonesia?
  a. Bath
  b. Peso 
  c. Rupiah
  d. Dong

7. What is the currency of Singapore?
   a. Dollar
   b.  Kyat
   c. Riel
   d. bath

8. What is the currency of Malaysia?
  a. Ringgit
  b. Dong
  c. Kip
  d. Peso